estetik

Es­te­tik mər­kəz­lər də­lə­duz­luq­la məş­ğul olur?

Baxış sayı: 640

Za­man keç­dik­cə gənc­lik və gö­zəl­li­yin iti­ril­mə­si in­san­la­rı da­im dü­şün­dü­rüb. Hə­lə qə­dim za­man­lar­dan es­te­tik pro­se­dur­lar, gö­zəl­ləş­di­rən mas­ka­lar üçün xey­li pul ve­rən­lər olub. Müa­sir za­man­da es­te­tik pro­se­dur­la­rın, əmə­liy­yat­la­rın müx­tə­lif növ­lə­ri, bir-bi­rin­dən ba­ha­lı krem­lər icad olun­sa da, bu sa­hə­də də­lə­duz­luq fakt­la­rı ar­tır.

Əsa­sən də xa­nım­la­rın ca­van­laş­maq, gö­zəl­ləş­mək tə­lə­ba­tı­nı əl­lə­rin­də si­lah edən ək­sər es­te­tik mər­kəz­lər, gö­zəl­lik sa­lon­la­rı də­lə­duz­luq, al­dat­ma yo­lu ilə ba­ha­lı, la­kin ef­fekt­siz krem və pro­se­dur­la­rı müş­tə­ri­lə­ri­nə sı­rı­yır. Hət­ta bu xid­mət­lər­dən, krem­lər­dən ya­rar­lan­maq is­tə­yən­lər cib­lə­ri­nə uy­ğun ol­ma­yan kre­dit­lə­rə be­lə gi­rir.

Ba­kı sa­ki­ni Sə­bi­nə Rza­ye­va­nın söz­lə­ri­nə gö­rə, pay­taxt­da­kı gö­zəl­lik mər­kəz­lə­ri­nin bi­rin­dən ona mü­tə­ma­di zəng edə­rək, bir­gün­lük pul­suz də­ri­ni tə­miz­lə­mək, ca­van­laş­dır­maq, pi­linq, lif­tinq ki­mi ba­ha­lı pro­se­dur­la­rın apa­rı­la­ca­ğı­nı vəd edi­lir və bu­nun rek­lam, ta­nı­tım məq­sə­di­lə apa­rıl­dı­ğı bil­di­ri­lib: “Nə­ha­yət, xey­li zəng­lər­dən son­ra get­mə­yi qə­ra­ra al­dım və get­mə­yi­mə də peş­man ol­dum. Be­lə ki, vəd ve­ri­lən pro­se­dur­la­rın apa­rıl­ma­sı əvə­zi­nə mə­nə 3600 ma­nat də­yə­rin­də kos­me­tik va­si­tə­lə­ri al­maq tək­lif olun­du. İm­ka­nım ol­ma­dıq­da isə bu­nu kre­dit­lə al­ma­ğı tək­lif et­di­lər. Tə­bii ki, bu­na ra­zı­laş­ma­dım. Am­ma rə­fi­qə­lə­rim­dən bə­zi­lə­ri hə­min va­si­tə­lə­ri al­maq üçün mü­qa­vi­lə bağ­la­yıb, bir çe­mo­dan krem alıb­lar. Nə­ti­cə isə yox­dur”.

Hü­quq­şü­nas Vü­qar Sə­fər­li­nin bil­dir­di­yi­nə gö­rə, şəxs­lər es­te­tik kli­ni­ka, gö­zəl­lik sa­lon­la­rın­da də­lə­duz­luq­la üz­lə­şib­lər­sə, ai­diy­ya­tı qu­rum­la­ra mü­ra­ci­ət et­mə­li­dir­lər: “Əgər es­te­tik mər­kəz­lər­də qa­dın­la­rın al­da­dıl­ma­sı fakt­la­rı sağ­lam­lı­ğa zə­rər vur­maq­la mü­şa­yət olu­nur­sa, bu, Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si ilə töv­sif olu­nan mə­sə­lə­dir. Bu­na gö­rə ci­na­yət işi açı­la­caq. Am­ma eh­tiy­yat­sız­lıq­dan və ya da han­sı­sa və­zi­fə sə­la­hiy­yə­ti­ni düz­gün ic­ra et­mə­mə­yə gö­rə baş ver­sə, hə­min hə­kim ba­rə­sin­də mü­va­fiq təd­bir­lər gö­rü­lə­cək”.

Sə­fər­li qeyd edib ki, qa­nun­suz ola­raq bio­tib­bi təd­qi­qat­lar apar­maq və ya müa­li­cə üsul­la­rı tət­biq et­mək Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­nin 138-ci mad­də­si ilə töv­sif olu­nur: “Hə­min hə­kim ba­rə­sin­də bu mad­də ilə ci­na­yət işi aç­maq müm­kün­dür. Ey­ni za­man­da, bil­mək la­zım­dır ki, cər­ra­hiy­yə əmə­liy­yat­la­rı sırf ix­ti­sas­laş­mış kli­ni­ka­lar, xəs­tə­xa­na­lar tə­rə­fin­dən ke­çi­ril­mə­li­dir”.

Hü­quq­şü­na­sın söz­lə­ri­nə gö­rə, əgər pa­si­en­tə həm də mad­di zi­yan də­yib­sə, bu za­man sağ­lam­lıq im­kan­la­rı­nı itir­mə­yə gö­rə də çək­di­yi xərc­lə­ri mül­ki bir id­dia ilə də on­dan tə­ləb edə bi­lər: “Bu­nun üçün şəxs məh­kə­mə­yə mü­ra­ci­ət et­mə­li­dir. Ona dəy­miş mad­di, elə­cə də, mə­nə­vi zi­ya­nın ödə­nil­mə­si­ni tə­ləb et­mə­li­dir”.

Azad İs­teh­lak­çı­lar Bir­li­yi­nin səd­ri Ey­yub Hü­sey­nov bi­zim­lə söh­bə­tin­də bil­di­rib ki, rəh­bər­lik et­di­yi qu­ru­ma es­te­tik mər­kəz­lər­lə bağ­lı xey­li şi­ka­yət­lər da­xil olur: “Bə­zi gö­zəl­lik mər­kəz­lə­ri qa­dın­la­rı bir­gün­lük pul­suz müa­li­cə­yə cəlb edir. Mər­kə­zə ge­dən qa­dın­la­ra kos­me­tik xid­mət­lər gös­tə­ri­lir. Bun­dan son­ra müş­tə­ri­lə­ri psi­xo­lo­ji tə­sir al­tı­na sa­la­raq mü­qa­vi­lə bağ­la­ma­ğa sövq edir­lər. Qa­dın­la­ra 3-4 min ma­nat­lıq kos­me­tik va­si­tə­lər ve­ri­lir və pu­lun kre­dit­lə ödə­nil­mə­si tək­lif olu­nur. Son­ra­dan hə­min kos­me­tik va­si­tə­lə­rin heç də bu qə­dər ba­ha ol­ma­dı­ğı­nı öy­rə­nən qa­dın­lar hə­min va­si­tə­lə­ri ge­ri qay­tar­maq, mü­qa­vi­lə­ni poz­maq is­tə­dik­də, şir­kət iş­çi­lə­ri bu­na ra­zı­laş­mır, bu­nun müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı de­yir, hət­ta müş­tə­ri­lə­ri mü­qa­vi­lə­nin şərt­lə­ri­ni poz­maq­da gü­nah­lan­dı­ra­raq hə­də­lə­yir­lər. Qa­dın­lar da qorx­duq­la­rı üçün pu­lu məc­bur qa­lıb ödə­mə­li olur”.
E.Hü­sey­nov bil­di­rib ki, bu cür mər­kəz­lər­də ça­lı­şan­lar hə­kim de­yil, mər­kəz­lə­ri kli­ni­ka da ad­lan­dır­maq düz­gün ol­maz: “Ora fı­rıl­daq adam top­lu­su­dur, əha­li­nin ba­şı­nı ye­yir­lər. İs­teh­lak­çı­la­rı al­da­dır, hü­quq­la­rı­nı po­zur­lar”.
Bəs is­teh­lak­çı­lar ni­yə bu cür fı­rıl­daq­la­ra asan­lıq­la ina­nır?

Psi­xo­loq Meh­ri­ban Mü­təl­li­mo­va bu mə­sə­lə­ni izah edə­rək qə­ze­ti­mi­zə bil­di­rib ki, bə­yə­nil­mək is­tə­yi ye­tiş­kin­lik döv­rün­də baş­la­yıb yet­kin bir fərd ol­du­ğu­muz­da, özü­mü­zü ol­du­ğu­muz ki­mi qə­bul et­mə­yi ba­car­dı­ğı­mız­da təd­ri­cən aza­lan duy­ğu­dur: “Hər in­san ne­çə ya­şın­da olur­sa-ol­sun gö­zəl gö­rün­mək is­tə­yir. An­caq özü­nə ina­mı ki­fa­yət qə­dər güc­lü de­yil­sə, için­dən gə­lən sə­sə de­yil, ət­raf­da­kı­la­rın de­dik­lə­ri­nə qu­laq asa­caq. Bu za­man be­lə fi­kir for­ma­la­şır ki, “komp­leks­lə­ri­mi­zi yax­şı­ca giz­lə­dək, heç kim bi­zim ayıb­la­rı­mı­zı, qü­sur­la­rı­mı­zı gör­mə­sin”.

İn­sa­nın özü­nü güz­gü­də gö­zəl və ca­zi­bə­dar gör­mə­si öz­gü­və­ni­nin art­ma­sı­na və in­san­lar­la da­ha asan ün­siy­yət qur­ma­sı­na kö­mək edir. Odur ki, xa­ri­ci gö­rü­nü­şün­dən ra­zı olan adam çox vaxt özü ilə ba­rış­mış, so­si­al əla­qə­lə­rin­də və şəx­si mü­na­si­bət­lə­rin­də da­ha xoş­bəxt olur”.

M.Mü­təl­li­mo­va be­lə fı­rıl­daq­çı­la­rın tə­lə­si­nə düş­mə­mək üçün ön­cə özü­mü­zü sev­mə­yi ba­car­ma­ğı­mı­zı məs­lə­hət gö­rür: “Özü­mü­zü özü­müz ol­du­ğu­muz üçün sev­mə­li­yik. Baş­qa­la­rı­nın, ya da cə­miy­yə­tin is­tə­di­yi bi­ri ol­du­ğu­muz üçün de­yil”.

Onun de­di­yi­nə gö­rə, qa­dın­lar­da da­ha çox ha­mi­lə­lik döv­rün­də, do­ğum­son­ra­sı dövr­də al­dı­ğı ki­lo­la­rın asan ve­rə bil­mə­mə­si, əmiz­dir­mə sə­bə­biy­lə si­nə­lə­rin­də mey­da­na gə­lən de­for­ma­si­ya­lar və s. ki­mi və­ziy­yət­lər bir müd­dət son­ra özü­nün ha­mi­lə­lik­dən əv­vəl­ki ha­lı ilə və do­ğum et­mə­miş qa­dın­lar­la mü­qa­yi­sə­si­nə gə­ti­rib çı­xa­rır. Nə­ti­cə­də özü­nü bə­yən­mə­yən qa­dın te­le­vi­zi­ya­da, jur­nal­lar­da gör­dü­yü ide­al qa­dın ti­pi­nə bən­zə­mək üçün bı­çaq al­tı­na ya­tır”.

Mü­təl­li­mo­va bil­di­rib ki, in­sa­nın öz­gü­və­ni nor­mal­dır­sa, hə­ya­tın gə­tir­di­yi də­yi­şik­lik­lə­ri qə­bul edə bi­lir­sə, ət­raf­da­kı mü­da­xi­lə­lə­ri nə­zə­rə al­ma­ya­caq: “Za­ma­nın gə­tir­di­yi də­yi­şik­lik­lə­rə qar­şı çı­xa bil­mə­rik. Ya bu də­yi­şik­lik­lə­ri və özü­mü­zü ol­du­ğu­muz ki­mi qə­bul et­mə­li­yik, ya da “bu mə­nim qə­ra­rım­dır” de­yə­rək bı­çaq al­tı­na yat­ma­lı­yıq. Əgər es­te­tik əmə­liy­yat və ya pro­se­dur ke­çir­mə­yə qə­rar ver­mi­si­niz­sə, bu haq­da ət­raf­lı araş­dır­ma­lar apa­rın, ox­şar əmə­liy­yat­lar ke­çi­rən fərd­lər­lə gö­rü­şün və özü­nü­zü eti­bar­lı əl­lə­rə təs­lim edin”.

Ay­nu­rə MƏM­MƏ­DO­VA
Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir